Vlajková loď spoločnosti

V roku 2006, keď sa počítačové technológie výrazne posunuli dopredu, začal vývoj nových aplikácii na zostavu grafikonu vlakovej dopravy. Nový informačný systém pre prevádzkovateľa dráhy dostal názov KANGO (Komplexní Aplikace Návrhu Grafikonu Online) a nový informačný systém pre dopravcu sa nazval KASO (Komplexní Aplikace pro Sestavu Oběhů). Jadrom informačného systému KASO sú moduly na tvorbu obehov a turnusov. Tvorí ho spoločný aplikačný server a dve klientske aplikácie, jedna na tvorbu obehov hnacích koľajových vozidiel a súprav vlaku nazvaná KASO-Voz klient a druhá na tvorbu turnusov rušňových čiat a vlakových čiat, ktorá dostala názov KASO-Klient. Klienti sú desktopové aplikácie, ktoré umožňujú plnohodnotnú prácu ako v režime online (pripojený k serveru) tak aj v režime offline (odpojený od serveru).

Server beží ako online služba a okrem komunikácie s klientmi zabezpečuje aj komunikáciu s ostatnými aplikačnými servermi KANGO a KASO. Synchronizácia s týmito aplikačnými servermi sa deje v pravidelných intervaloch, ktoré sú nastaviteľné pre každú dátovú inštanciu zvlášť. Na komunikáciu s vlastnými klientmi sa používa dvojkanálové spojenie a informácie zo servera na pripojeného klienta sa dostávajú okamžite, keď server získa a spracuje nové/zmenené údaje od iných klientov resp. aplikačných serverov. Služba serveru má nadstavbu užívateľského prostredia vo forme desktopovej aplikácie, ktorého nazývame server manažér. Tento umožňuje spustenie celej sady nástrojov na správu jednotlivých dátových inštancií ako aj na monitorovanie práce, ktoré sa vykonávajú nad jednotlivými dátovými inštanciami (napr. zobrazenie pripojených užívateľov a ich zápisov na sever, zobrazenie chybových hlásení atď.)

Modul na tvorbu obehov hnacích koľajových vozidiel a súprav vlaku je postavený na technológii .NET Framework Windows Forms. Takmer všetky formuláre (okná) sú nemodálne, a preto sa užívateľ môže medzi jednotlivými oknami aplikácie ľubovoľne prepínať bez nutnosti jeho zavretia. Práve táto vlastnosť klienta spolu s umožnením práce online/offline robí z modulu modernú aplikáciu, ktorej výhody naplno docení užívateľ pri práci v nej. Dôležitým prvkom v aplikácii je okno na komunikáciu so serverom, kde sa zobrazujú požiadavky na zápis na server (robí tak manuálne užívateľ napr. po vytvorení nového obehu alebo úprave obehu) ako aj zoznam zmien, ktoré server počas pripojenia poslal na klienta. Užívateľ má možnosť pomocou jednoduchých príkazov buď poslať svoje zmeny na server (nový obeh, zmenený obeh...) alebo naopak zapracovať zmeny zo servera do svojich klientskych dát.

Modul na tvorbu turnusov rušňových čiat a vlakových čiat je postavený na novšej technológii .NET Framework WPF (Windows Presentation Foundation) od spoločnosti Microsoft. Oproti Windows Forms obsahuje lepšie oddelenie dátovej logiky a výstupov, podporu rýchlejšieho vykresľovania, animácií, užívateľského komfortu a ďalších nových technológií. Práve vykresľovanie pomocou vektorovej grafiky dáva aplikácii neohraničené možnosti v kreslení matríc, kde pri ľubovoľnou zväčšení nedochádza k žiadnej deformácii obrázku (čiar, oblúkov, textov...). Dátovo je aplikácia postavená na rovnakom jadre ako KASO-Voz klient a nič nebráni tomu, aby sa funkcionalita KASO-Voz klienta preniesla do KASO-Klienta (odtiaľ aj názov, lebo tento modul by mal výhľadovo obsahovať všetky významné podsystémy KASO t.j. jeden klient na všetko).